Cẩu trục, cổng trục
Ray điện cẩu trục
cột trục dầm đơn
cột trục dầm đôi
cột trục xoay